Завршни сметки за 2020 година

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/Б-и-ПР-78717.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/СПД-78717.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/БС-78717.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/ДЕ-78717.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/ДЕ-60310-.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/БС-60310.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/Б-и-ПР-60310-.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/СПД-60310-.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/БС-78539.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/Б-и-ПР-78539.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/СПД-78539-.pdf http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/02/ДЕ-78539.pdf

повеќе »»

Завршни сметки за 2019 година

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/bs-60310-2.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Б-и-ПР-60310-2.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Б-и-ПР-78717-1.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/БС-78717-2.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/ДЕ-60310-1-1.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/ДЕ-78717.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/СПД-60310-1-1.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/СПД-78717.docx

повеќе »»

Завршни сметки за 2018 година

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BPR-60310-2-1-1.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BS-60310.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BS-78717-1-1.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/DE-78717-1.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/PRIHODI-I-RASHODI-60310.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/PRIHODI-I-RASHODI-78717-1.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/SPD-60310.docx http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/SPD-78717.doc

повеќе »»

Завршни сметки за 2017 година

Буџетска сметка за 2017 година http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BPR_Budzetski_korisnici-2.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BS_Budzetski_korisnici-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/DE_Budzetski_korisnici-1-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Izjava_od_upravitel-2.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Propratno_pismo-4.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/SPD_Budzetski_korisnici-2.doc Сопствена сметка за 2017 година http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BPR_Budzetski_korisnici-2-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BS_Budzetski_korisnici-1-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/DE_Budzetski_korisnici-1-3.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Izjava_od_upravitel-2-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Propratno_pismo-4-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/SPD_Budzetski_korisnici-2-1.doc

повеќе »»

Завршни сметки за 2016 година

Буџетска сметка за 2016 година http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/БПР-Буџетски-корисници-21.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/БС-Буџетски-корисници-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/ДЕ-Буџетски-корисници-1.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Изјава-од-управител.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Пропратно-писмо.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/СПД-Буџетски-корисници-2.doc Сопствена сметка за 2016 година http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/БПР-Буџетски-корисници-2-Сопствена-сметка.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/БС-Буџетски-корисници-1-Сопствена-сметка.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/ДЕ-Буџетски-корисници-1-Сопствена-сметка.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Изјава-од-управител-Сопствена-сметка.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Пропратно-писмо-Сопствена-сметка.doc http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/СПД-Буџетски-корисници-2-Сопствена-сметка.doc

повеќе »»