Буџетска сметка за 2017 година

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BPR_Budzetski_korisnici-2.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BS_Budzetski_korisnici-1.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/DE_Budzetski_korisnici-1-1.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Izjava_od_upravitel-2.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Propratno_pismo-4.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/SPD_Budzetski_korisnici-2.doc

Сопствена сметка за 2017 година

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BPR_Budzetski_korisnici-2-1.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/BS_Budzetski_korisnici-1-1.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/DE_Budzetski_korisnici-1-3.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Izjava_od_upravitel-2-1.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/Propratno_pismo-4-1.doc

http://poumacaovcarovaveles.edu.mk/wp-content/uploads/2021/01/SPD_Budzetski_korisnici-2-1.doc